algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

——————————-
Kudu Concepts CommV
Jasper Van Braekel
Aststraat 51
8790 Waregem
BE0686.960.037
——————————-

Behoudens andersluidende schriftelijke en bijzondere overeenkomst, zijn de volgende algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op al de overeenkomsten tussen partijen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde door Kudu Concepts CommV worden aangepast en zij zullen dan effect hebben na zeven dagen te rekenen vanaf de mededeling (ook per e-mail).

In elk geval hebben beide partijen het recht de bestelling te annuleren indien de staat van overmacht langer dan 18 maanden duurt, dit per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding. Dit enkel wanneer het project nog niet werd opgestart door Kudu Concepts CommV. Het overschrijden van een deadline die werd overeengekomen is geen reden tot verbreking van het contract indien de overschrijding van de overeengekomen deadline binnen de 8 maanden ligt zonder dat daar overmacht aan te pas komt.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. Indien er geen vervaldag vermeld is, dan zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen van de factuurdatum. De facturen niet vereffend op hun vervaldag, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 2% per maand op het niet betaalde bedrag. Bovendien is, bij een niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur dertig dagen na hun vervaldatum, een forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding verschuldigd van 15%, zonder nochtans dat deze vergoeding minder dan 50 EURO per factuur kan bedragen. Bij niet-betaling van één factuur op vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Indien moet overgegaan worden tot gerechtelijke procedure, dan worden alle kosten daarvoor integraal doorgerekend aan de klant bovenop wat hierboven reeds vermeld werd. Daarenboven behouden we ons het recht bijkomende leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.

Alle periodiek te betalen diensten (zoals hosting of onderhoudscontracten), dienen voor aanvang van de periode betaald te zijn. Alle periodiek terugkerende diensten dienen minstens 3 maanden voor vervaldag van de overeenkomst met aangetekend schrijven opgezegd te worden. Indien deze opzegtermijn overschreden is, dan is de eerstvolgende periode volledig te betalen en dus opeisbaar.

Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen en schriftelijk te worden overgemaakt. Behoudens andersluidende overeenkomst Kudu Concepts CommV de eigenaar van alle grafische ontwerpen en foto’s met hun bestanden, de programmatie als de bron code. Het is aan de klant niet toegelaten om deze over te dragen aan derden, deze al dan niet tegen vergoeding door derden te laten gebruiken, deze te kopiëren en/of aan te wenden voor andere doeleinden, deze op andere dragers, folders,…. aan te brengen tenzij anders werd overeengekomen. De code kan wel worden overgedragen aan derden mits een vergoeding van 20% van de totale som van het project.

De klant zal al de wettelijke bepalingen respecteren onder meer deze aangaande de privacy.
Kudu Concepts CommV is er toe gerechtigd om haar prestaties te allen tijde op te schorten wanneer bvb. (1) facturen niet betaald worden binnen de zeven dagen na daartoe te zijn aangemaand, (2) aan een website een inhoud wordt gegeven die blijkbaar illegaal is, derden ogenschijnlijk kan schaden, voor hen denigrerend kan zijn, (3) auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra de diensten voor een ononderbroken periode van veertien dagen werden opgeschort, neemt deze overeenkomst van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een einde. Alleszins zal de klant, ook na de beëindiging Kudu Concepts CommV vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van deze overeenkomst en alle geleden schade (zowel de rechtstreekse als de gevolgschade) vergoeden.

Kudu Concepts CommV is niet verantwoordelijk voor eventuele gevallen van overmacht hierin begrepen tijdelijke onderbrekingen van het systeem, dit ongeacht de oorzaak. Uit dien hoofde is zij dan ook niet vergoedingsplichtig. De klant dient eventuele storingen dadelijk aan Kudu Concepts CommV te melden doch is ervan op de hoogte dat Kudu Concepts CommV geen enkele controle uitoefent op informaticaverkeer, bijgevolg de klant onder meer zelf controle dient uit te oefenen op virussen,… en hiervan het risico draagt.

Voor haar prestaties kan Kudu Concepts CommV beroep doen op derden (onderaannemers,…), mag zij de bestaande systemen zonder toestemming van de klant aanpassen aan nieuwe technologie, beroep doen op andere providers,… kortom alles wat zij nodig acht om haar prestaties optimaal en op de economisch meest verantwoorde wijze te verstrekken. Ook mag zij de overeenkomst overdragen aan derden.

Het Belgische recht en de Vlaamse decreten zijn van toepassing op deze overeenkomst. Bij eventuele geschillen zijn de Rechtbanken te Brussel exclusief bevoegd. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechtbank als nietig zouden worden bevonden, heeft deze nietigheid geen invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst die van kracht blijven.

 

 

 

Kudu Concepts, een jong & dynamisch webbureau. Graag willen wij jou ervan overtuigen dat jouw website meer moet zijn dan enkel een visitekaartje. Wij maken dan ook websites volledig op jouw maat met een strategie erachter.